Доставка на оборудване Печат
Четвъртък, 16 Юли 2009 16:52
Доставени са договорените ДМА и услуги, съгласно сключени договори с подизпълнители.